Create ~ B_Alert

Bao gồm các khối để làm việc với ba loại thông báo bật lên gốc do JavaScript cung cấp. Các cửa sổ bật lên này được trình duyệt tạo kiểu và cung cấp khả năng tùy chỉnh hạn chế:

  • Đơn giản nhất trong số các thông báo bật lên này được gọi là alert, hiển thị một thông báo tùy chỉnh và một nút duy nhất loại bỏ cảnh báo, được gắn nhãn trong hầu hết các trình duyệt là OK. Nó cũng có thể bị loại bỏ trong hầu hết các trình duyệt bằng cách nhấn nút close, nhưng thao tác này sẽ luôn thực hiện tương tự như nút OK. Xem ví dụ về alert.
  • Hộp confirm tương tự như một alert, ngoại trừ người dùng cũng có thể chọn hủy tin nhắn. Xem một mẫu confirm.
  • Prompt tương tự như hộp confirm, ngoại trừ chúng cũng bao gồm một đầu vào văn bản. Tương tự như làm việc với các phần tử biểu mẫu, bạn có thể điền văn bản vào phản hồi. Điều này sẽ thay thế hoàn toàn văn bản giữ chỗ. Nhấn nút hủy sẽ không gửi bất kỳ văn bản nào. Xem ví dụ về prompt.

Các khối

connect_profile {profile_name} switch_to_alert accept/dismiss (timeout = ...)

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, chuyển qua ngữ cảnh cửa sổ bật lên và thực hiện hành động chấp nhận, hoặc hủy bỏ.

Ví dụ:.

Các tham số:

  • url: https://sbot.co/s_bot_editor/document/b_alert
  • id: link_open_alert.

connect_profile {profile_name} switch_to_alert_get_text (timeout = ...)

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, chuyển qua ngữ cảnh và lấy văn bản từ cửa sổ bật lên.

Ví dụ:

Các tham số:

  • url: https://sbot.co/s_bot_editor/document/b_alert
  • id: link_open_confirm.

connect_profile {profile_name} switch_to_alert_set_text (text = ..., timeout = ...)

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, chuyển qua ngữ cảnh cửa sổ bật lên và điền vào biểu mẫu.

Ví dụ:

Các tham số:

  • url: https://sbot.co/s_bot_editor/document/b_alert
  • id: link_open_prompt.