Create ~ B_Manipulation

Dựa trên thư viện selenium, các tính năng hoàn toàn tương tự.

Bao gồm các khối được sử dụng để tương tác với của sổ trình duyệt được mở ra với một profile nhất định.

Các khối

connect_profile {profile_name} go_to_url {url_input}

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, điều hướng trình duyệt tới đường dẫn {url_input}

connect_profile {profile_name} get_curent_url

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, trả về đường dẫn hiện tại trên thanh address của cửa sổ trình duyệt.

connect_profile {profile_name} click ... button

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, click lên các nút ngữ cảnh trên cửa sổ trình duyệt.

connect_profile {profile_name} get_curent_page_title

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, trả về tiêu đề trang hiện tại được mở.

connect_profile {profile_name} get_curent_window_id

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, trả về id cửa sổ tab hiện tại tại được mở.

connect_profile {profile_name} swithch_to_window_by {args}

{args} gồm hai tùy chọn:

 • id: id của cửa sổ đích cần chuyển tới
 • title: tiêu đề của cửa sổ đích cần chuyển tới

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, chuyển qua cửa sổ trình duyệt có id hoặc title như được truyền vào.

connect_profile {profile_name} swithch_to_frame_by {args}

{args} gồm hai tùy chọn:

 • id: id của frame cần chuyển qua.
 • css_selector: bộ chọn css định vị frame cần chuyển qua.
 • index: vị trí đánh dấu thứ tự frame trong cửa sổ hiện hành.

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, chuyển qua frame có id hoặc css_selector hoặc index như được truyền vào.

connect_profile {profile_name} leave_iframe_switch_back_to_default_content

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, rời khỏi iframe, chuyển qua nội dung web tiêu chuẩn.

connect_profile {profile_name} open_and_switches_to_new_window

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, mở và di chuyển con trỏ chuột qua cửa sổ trình duyệt mới.

connect_profile {profile_name} open_and_switches_to_new_tab

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, mở và di chuyển con trỏ chuột qua tab mới trên cửa sổ trình duyệt hiện tại.

connect_profile {profile_name} get_window_size {args}

{args} gồm hai tùy chọn:

 • width: chiều rộng của cửa sổ trình duyệt.
 • height: chiều cao của cửa sổ trình duyệt.

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, trả về kích thước chiều rộng hoặc chiều cao của cửa sổ trình duyệt.

connect_profile {profile_name} get_window_position {args}

{args} gồm hai tùy chọn:

 • x: khoảng cách từ cạnh trái trình duyệt tới cạnh trái màn hình.
 • y: khoảng cách từ cạnh trên trình duyệt tới cạnh trên màn hình.

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, trả về tọa độ vị trí góc trên trái cửa sổ trình duyệt so với góc trên trái màn hình.

connect_profile {profile_name} set_window_position ({x}, {y})

Trong đó:

 • x: khoảng cách từ cạnh trái trình duyệt tới cạnh trái màn hình.
 • y: khoảng cách từ cạnh trên trình duyệt tới cạnh trên màn hình.

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, thiết lập tọa độ vị trí góc trên trái cửa sổ trình duyệt so với góc trên trái màn hình.

connect_profile {profile_name} set_window_size ({width}, {height})

Trong đó:

 • width: chiều rộng cửa sổ trình duyệt.
 • height: chiều cao cửa sổ trình duyệt.

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, thiết lập kích thước cao và rộng của cửa sổ trình duyệt.

connect_profile {profile_name} save_screenshot_to_location {args}

Trong đó:

 • args: đường dẫn lưu file ảnh.

Kết nối tới profile với tên {profile_name}, chụp màn hình trình duyệt hiện tại và lưu vào vị trí xác định.