Create ~ Dictionary

Kiểu dữ liệu dictionary trong là một kiểu dữ liệu lưu trữ các giá trị chứa key và value. Đối với kiểu dữ liệu này thì các giá trị bên trong nó không được sắp xếp theo một trật tự nào cả.

Các khối để làm việc với dictionary

create dict

Khai báo một dictionary chứa các thông tin "ip_address", "port", "user_name", "password" của một proxy và lưu nó vào biến có tên dict_proxy.

Basic Communication

in ... get value with keys

Khối này có tác dụng truy cập đến các phần tử trong dictionary.

Các phần tử trong dictionary được sắp xếp không theo một thứ tự nào cả, nên cũng chính vì điều đó mà chúng ta không thể nào sử dụng được cách như đối với text và list mà chúng ta sẽ dựa vào các key của nó để truy xuất.

Ví dụ sau cho thấy cách truy xuất và in ra giá trị của phần tử có key là "ip_address".

Basic Communication

Kết quả:

  
   192.168.1.1
   0
   username
   pass
  
 

in ... set value ... with keys

Khối này có tác dụng truy cập đến các phần tử trong dictionary và thay đổi giá trị của nó.

Basic Communication

Kết quả:

  
   111.222.333.444
  
 

in ... remove item with keys

Khối này có tác dụng truy cập đến các phần tử trong dictionary và xóa nó khỏi dictionary.

Basic Communication

Kết quả:

  
   {'port': 0, 'user_name': 'username', 'password': 'pass'}
  
 

in ... remove all the elements

Khối này có tác dụng xoá toàn bộ phần tử của dictionary.

Basic Communication

Kết quả:

  
   {}
  
 

Dictionary lồng nhau

Cũng giống như kiểu dữ liệu list thì trong dicrtionary các bạn cũng có thể lồng bất kỳ kiểu dữ liệu nào bạn thích vào trong nó.

Ví dụ sau cho thấy việc truy cập vào dictionary phần tử của dict_proxy

Basic Communication

Kết quả:

  
   500
  
 

Truy cập tới list trong Dictionary là phần tử của dict_proxy

Basic Communication

Kết quả:

  
   500