Create ~ File

Xử lý file là một phần quan trọng trong quá trình tạo kịch bản tự động hóa.

Phần này giới thiệu các khối có tính năng để tạo, đọc, cập nhật và xóa file.

Các khối

file_read...

Đọc nội dung của một file và trả về một đối tượng list.

Ví dụ:

Tạo một file my_file.txt với nội dung như hình sau:

Truyền đường dẫn tới vị trí lưu file vào khối để tiến hành đọc và in ra nội dung của file lên cửa sổ output như sau.

Khối thứ nhất đọc dữ liệu từ file và lưu dữ liệu dạng list vào biến my_file_content.

Cụm khối thứ 2 xử lý list và in ra nội dung.

Kết quả:

  
   item 1
   item 2
   item 3
   item 4
   item 5
  
 

file_write...

Ghi nội dung vào một file, nếu file đã tồn tại thì sẽ thay thế nội dung cũ bằng nội dung mới. Nếu file chưa được tạo trước đó thì sẽ tạo file mới với tên và vị trí lưu như đường dẫn khai báo lên khối.

Ví dụ:

Sử dụng lại file my_file.txt với nội dung như cũ.

Truyền đường dẫn tới vị trí lưu file vào khối để tiến hành ghi dữ liệu mới.

File my_file.txt sau khi ghi sẽ có nội dung như sau.

Rõ ràng dữ liệu cũ đã được thay thế bằng dữ liệu mới sau khi sử dụng khối file_write.

file_append...

Ghi nối nội dung vào một file, nếu file đã tồn tại thì sẽ nối nội dung mới vào vị trí dòng cuối cùng của nội dung cũ. Nếu file chưa được tạo trước đó thì sẽ tạo file mới với tên và vị trí lưu như đường dẫn khai báo lên khối.

Ví dụ:

Sử dụng lại file my_file.txt với nội dung như cũ.

Truyền đường dẫn tới vị trí lưu file vào khối để tiến hành ghi dữ liệu mới.

File my_file.txt sau khi ghi sẽ có nội dung như sau.

Rõ ràng dữ liệu cũ đã được nối thêm dữ liệu mới sau khi sử dụng khối file_append.