Create ~ Function

Khối function chứa một tập hợp khối mã bên trong nó, các khối này chỉ được chạy khi khối function đại diện cho chúng được gọi.

Tạo khối function không có tham số đầu vào

Ví dụ sau tạo một khối function đặt tên là print_all_number_of_list với mục đích là in ra toàn bộ phần tử số trong một list chỉ bao gồm các chữ số.

Kết quả:

  
   0
   1
   2
  
 

Tạo khối function có tham số đầu vào

Bạn có thể truyền dữ liệu, được gọi là tham số, vào một khối function.

Để thêm tham số đầu vào cho khối function, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng, biểu tượng này sẽ thay đổi chế độ xem thành:

Các đầu vào bổ sung được thêm bằng cách kéo khối "input name:" từ hộp công cụ màu xám ở bên trái vào khối "input".

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng các đầu vào đã được khai báo trong các khối con của khối function.

Khối gọi hàm

Gọi hàm có tham số thì chúng ta phải truyền giá trị cho tham số ứng với vị trí của nó.

Kết quả:

  
   5
  
 

Một khối function có thể trả về dữ liệu sau khi thực thi các khối con của nó.

Tạo khối function có tên get_sum với hai tham số đầu vào là xy, trong thân khối function này gán giá trị phép tính tổng x + y cho biến total. Cuối cùng kéo giá trị biến total vào return.

Gọi thực thi hàm này sẽ trả về giá trị tổng của hai số x, y nhập vào. Do đó ta có thể in ra kết quả đó. Toàn bộ công việc được thể hiện như sau:

Để kiểm tra điều kiện nào đó và điều kiện thỏa mãn thì thoát khỏi khối hàm ta sử dụng khối if ... return ...

Ví dụ sau cho thấy việc sử dụng khối if ... return để thoát ra khỏi khối hàm mà không trả về gì cả.

Kết quả:

  
   1
   2
   3
   4
  
 

Việc thoát khỏi khối function và trả về giá trị thỏa mãn điều kiện nào đó cũng có thể thực hiện bằng cách sử dụng khối if ... return ... như sau:

Chương trình trên được thực hiện như sau:

 • Trong khối function:
  1. Cho biến vòng lặp j chạy từ 1 tới 10 với bước nhảy là 1.
  2. Ứng với mỗi lần nhảy từ giá trị này qua giá trị khác của biến j kiểm tra xem j có bằng giá trị x là tham số truyền vào hay không, nếu bằng thì thoát khỏi khối function.
  3. Nếu điều kiện trong vòng lặp không đạt được thì biến j chạy qua hết các giá trị từ 1 tới 10, tới cuối khối function và trả về dòng văn bản block "if...return..." not run!
 • Bên ngoài khối function
  1. Gán tham số giá trị bằng 5, truyền vào khối hàm, lúc này điều kiện return thỏa mãn và chương trình thoát ra khỏi khối function mà không chờ tới khi biến j nhảy qua hết từng giá trị (từ 1 đến 10)
  2. Gán tham số giá trị bằng 15, truyền vào khối hàm, lúc này điều kiện return không bao giờ được thỏa mãn. Do đó chương trình chạy hết vòng lặp sau đó dòng văn bản block "if...return..." not run! được trả về và in ra.