Create ~ Other

Bao gồm các khối không được liệt kê vào một danh mục cụ thể nào.

Các khối

try ... except ...

Khối này để bắt và xử lý các ngoại lệ trong kịch bản mà có thể gây ra lỗi bất ngờ trong quá trình thực thi. Một ví dụ điển hình cho ngoại lệ xảy ra trong quá trình chạy kịch bản là lỗi chia một số cho số 0.

Ví dụ:

Kết quả:

    
      error: cannot do division by 0 
    
  

Các khối

kill_process_by_name ...

Khối này sẽ tìm trong hệ thống các chương trình có process name khớp với tham số truyền vào và kill nó đi.

Các process đang chạy và tên của nó được tìm thấy trong Task ManagerKill toàn bộ process đang chạy với tên msedge.exe

Ghi chú (comment)

Để ghi lại điểm chú ý ở một số vị trí nhất định, ta dùng khối comment:

Có thể click vào từng ô vuông để chọn màu tùy ý.