Create ~ Variables

Biến là nơi để lưu trữ các giá trị dữ liệu. Có thể gán nhiều kiểu dữ liệu khác nhau cho biến như số nguyên, số thực, list, dictionary, text, object... Sau khi gán giá trị cho biến, chúng ta có thể lấy ra giá trị của biến để sử dụng ở nhiều nơi trong chương trình.

Trình đơn thả xuống

Nhấp vào biểu tượng thả xuống của một biến (hình tam giác) sẽ đưa ra menu sau:

Menu cung cấp các tùy chọn sau.

 • item: Tên biến
 • Rename variable: đổi tên biến.
 • Delete the 'item' variable: xóa biến.

Tạo biến

Ở thanh công cụ bên trái, nhấp vào Variables -> chọn Create variable..., đặt tên cho biến mới là int_value. Có 3 khối được tạo ra.

Các khối

Khối set...to...

Gán giá trị cho một biến.

Gán cho biến giá trị là một số nguyên

Lưu ý rằng các khối có màu sắc khác nhau để dễ phân biệt và tìm kiếm. Từ thanh công cụ bên trái, kéo khối được khoanh ô vuông màu đỏ vào khối set...to...

Thay đổi giá trị mặc đình bằng 12, chúng ta được kết quả như hình dưới.

Gán cho biến giá trị là một số thực

Tương tự gán giá trị số nguyên cho biến, ta có phép gán số thực cho biến.

Gán cho biến giá trị là một văn bản

Từ thanh công cụ bên trái, kéo khối được khoanh ô vuông màu đỏ vào khối set...to...

Thay nhập vào văn bản "sbot.co", ta có kết quả như hình dưới.

Gán cho biến giá trị là một list các chữ số từ 0 đến 2

Từ thanh công cụ bên trái, kéo khối được khoanh ô vuông màu đỏ vào khối set...to...

Gán các giá trị tương ứng, ta có kết quả.

Gán cho biến giá trị là một dictionary lưu thông tin của ip address

Từ thanh công cụ bên trái, kéo khối được khoanh ô vuông màu đỏ vào khối set...to...

Gán các giá trị tương ứng, ta có kết quả.

Khối change...by...

Thêm một số vào giá trị của biến.

Ví dụ:

Kết quả:

  
   13
  
 

Khối truy xuất giá trị của biến

Lấy ra giá trị được lưu trữ trong một biến mà không thay đổi nó.

Chương trình có thể sẽ bị phá vỡ nếu như chúng ta sử dụng get mà trước đó chúng ta chưa sử dụng khối set để gán giá trị cho biến.

Ví dụ:

Hãy xem xét mã ví dụ sau:

Hàng khối đầu tiên tạo một biến có tên là "tuổi" và đặt giá trị ban đầu của nó thành số 12.

Hàng khối thứ hai nhận giá trị 12, thêm 1 vào nó và lưu trữ tổng (13) vào biến.

Hàng cuối cùng hiển thị kết quả:

  
   Happy birthday! You are now 13