Create ~ W_Driver

Bao gồm các khối được sử dụng kết hợp với nhau để khởi động một ứng dụng desktop, một trình duyệt với các tham số đầu vào nhất định.

Các khối

start...application_with_exe_path...

Được sử dụng để khởi động nhanh một ứng dụng mà không bao gồm các tham số đầu vào.

Trước tiên là chọn công nghệ trợ năng được hỗ trợ trên Windows:

  • uia: sử dụng khi tự động hóa ứng dụng trên nền MFC, VB6, VCL, điều khiển WinForms đơn giản và hầu hết các ứng dụng kế thừa cũ
  • win32: sử dụng khi tự động hóa ứng dụng trên nền WinForms, WPF, Store apps, Qt5, browsers

Cuối cùng nhập vào đường dẫn tới file chạy (.exe) của ứng dụng).

start...application...exe_path...arguments...

Được sử dụng để khởi động một ứng dụng, bao gồm các tham số đầu vào.

Công nghệ trợ năng (uia, win32) và exe_path tương tự như miêu tả ở khối trên.

Khu vực arguments là nơi truyền tham số cho việc khởi động chương trình. Tham số có thể là giá trị đơn lẻ, có thể là cặp key=value, tùy theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của bên phát hành phần mềm.

Xem xét ví dụ sau để học cách truyền tham số vào khối khởi động ứng dụng.

Khối lệnh trên tương đương với hành động mở trình duyệt Microsoft Edge với đường dẫn https://accounts.google.com/signup, đồng thời thay đổi giá trị user_agent thành https://accounts.google.com/signup và load sẵn hai extensions ở dạng unzip với vị trí tương ứng C:\exp\extensions_1, C:\exp\extensions_2

argument_value =...

Truyền các tham số mà chỉ bao gồm giá trị, như ví dụ trên, khi mở trình duyệt ta truyền giá trị url vào.

argument_name =... argument_value =...

Truyền các tham số mà bao gồm tên tham số và giá trị tham số, như ví dụ trên, khi mở trình duyệt ta nhập --user-data-dir vào phần tên tham số, phần giá trị ta nhập đường dẫn nơi profile trình duyệt được lưu lại.

browser_addon_group

Khối được tạo ra với mục đích giúp cho việc cài đặt extendsions cho trình duyệt một cách thuận tiện, tất cả các extendsions sử dụng trong phiên làm việc của trình duyệt được gom lại trong khối này.

browser_addon_group

Khối này lưu trữ đường dẫn tới thư mục chứa extendsion ở dạng unzip, kéo khối này vào trong khối browser_addon_item để thêm một extendsion cho phiên làm việc với trình duyệt.