Create ~ W_Keyboard

Được sử dụng để gửi một hoặc một tổ hợp phím lên cửa sổ ứng dụng hiện tại.

Các khối

sendkey ...

Gửi một tín hiệu nhấn phím lên cửa sổ ứng dụng.

Ví dụ:

Mở trình duyệt Microsoft Edge, đợi 3 giây, sau đó nhấn phím f12 để mở cửa sổ devtool.

send text ...

Nhập văn bản vào phần tử đang được focus của cửa sổ ứng dụng hiện hành.

Ví dụ:

Mở trình duyệt Microsoft Edge C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe với đường link https://accounts.google.com/signup, đợi 3 giây, click vào phần tử Edit username, sau đó nhập vào chuỗi "sang pc".

send keystrokes ...

Gửi một tổ hợp phím bấm kết hợp lên cửa sổ ứng dụng.

Ví dụ:

Mở trình duyệt Microsoft Edge C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe với đường link https://accounts.google.com/signup, đợi 3 giây, click vào phần tử Edit username, nhập vào chuỗi "sang pc", sau đó nhấn Ctrl + A để chọn tất cả text.

Mở trình duyệt Microsoft Edge (exe_path = C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe), đợi 3 giây, sau đó nhấn Ctrl + Shift + N để mở một cửa sổ trình duyệt Edge private mới.