Create ~ W_Mouse

Được sử dụng để thực hiện các thao tác với chuột trên cửa sổ ứng dụng hiện hành.

Các khối

mouse ... click (x = ..., y = ...)

Click chuột trái hoặc phải tại một tọa độ cho trước.

Ví dụ:

Chương trình hoạt động như sau:

 • Mở trình duyệt Edge (C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe) với đường link https://sbot.co/s_bot_editor/example/w_ui_spy
 • Tìm kiếm Button với auto_id = btn_1
 • Lấy vị trí phần tử Button ở trên theo tọa độ x và lưu vào biến elm_position_x
 • Lấy vị trí phần tử Button ở trên theo tọa độ y và lưu vào biến elm_position_y
 • Lấy chiều rộng phần tử Button và lưu vào biến elm_width
 • Lấy chiều cao phần tử Button và lưu vào biến elm_height
 • Tính toán điểm giữa phần tử Button theo chiều x và lưu vào biến center_elm_x
 • Tính toán điểm giữa phần tử Button theo chiều y và lưu vào biến center_elm_y
 • Cuối cùng truyền tọa độ x, y là điểm giữa phần tử vào khối để thực hiện thao tác click chuột

mouse scroll (x = ..., y = ..., wheel_dist = ...)

Cuộn chuột tại tọa độ x, y với bước cuộn bằng wheel_dist. Nếu wheel_dist nhận giá trị âm thì cuộn xuống, ngược lại nhận giá trị dương sẽ cuộn lên.

Ví dụ:

Chương trình hoạt động như sau:

 • Mở trình duyệt Edge (C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe) với đường link https://sbot.co/s_bot_editor/document/w_element
 • Di chuyển chuột theo đường cong cuve ngẫu nhiên đến vị trí có tọa độ (x = 500, y = 500)
 • Lặp lại 5 lần việc cuộn chuột xuống với bước cuộn bằng -1, mỗi lần cuộn cách nhau một khoảng thời gian ngẫu nhiên.

mouse wheel click (x = ..., y = ...)

Click con lăn chuột tại vị trí có tọa độ x, y

Ví dụ:

Chương trình hoạt động như sau:

 • Mở trình duyệt Edge (C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe) với đường link https://sbot.co/s_bot_editor/example/w_ui_spy
 • Tìm kiếm Button với auto_id = btn_4
 • Lấy vị trí phần tử Button ở trên theo tọa độ x và lưu vào biến elm_position_x
 • Lấy vị trí phần tử Button ở trên theo tọa độ y và lưu vào biến elm_position_y
 • Lấy chiều rộng phần tử Button và lưu vào biến elm_width
 • Lấy chiều cao phần tử Button và lưu vào biến elm_height
 • Tính toán điểm giữa phần tử Button theo chiều x và lưu vào biến center_elm_x
 • Tính toán điểm giữa phần tử Button theo chiều y và lưu vào biến center_elm_y
 • Cuối cùng truyền tọa độ x, y là điểm giữa phần tử vào khối để thực hiện thao tác click con lăn chuột

mouse move inline to (x = ..., y = ...)

Di chuyển con trỏ chuột theo đường thẳng từ vị trí hiện tại tới vị trí có tọa độ x, y

Ví dụ:

mouse move to (x = ..., y = ...)

Di chuyển con trỏ chuột theo đường cong cuve ngẫu nhiên từ vị trí hiện tại tới vị trí có tọa độ x, y

Ví dụ: