Create ~ W_Time

Được sử dụng để tạo một khoảng thời gian chờ cố định hoặc nằm trong một khoảng giá trị nào đó.

Các khối

sleep ... seconds

Tạo khoảng thời gian chờ bằng cách nhập vào một số thực dương biểu thị giá trị thời gian chờ (tính bằng giây).

Ví dụ:

sleep random float from ... to ... seconds

Tạo khoảng thời gian chờ ngẫu nhiên trong một khoảng giá trị nhất định (tính bằng giây). Thao tác tự động hóa trên các nền tảng được trang bị hệ thống chống bot hiện đại thì việc sử dụng thời gian chờ một cách ngẫu nhiên giữa các hành động sẽ khiến cho hành động trở nên tự nhiên hơn (như cách người dùng thực đang thao tác).

Ví dụ:

Kết quả:

  
   time_sleep: 0.7720297531590506 seconds
   abc
   time_sleep: 0.6790318172071863 seconds
   abc
   time_sleep: 0.53649749084527 seconds
   abc
   time_sleep: 0.7610991411992298 seconds
   abc
   time_sleep: 1.0010038188123884 seconds
   abc
   time_sleep: 1.4845508627628936 seconds
   abc
   time_sleep: 1.0953255918787173 seconds
   abc
   time_sleep: 1.3972230145757776 seconds
   abc
   time_sleep: 0.8593194174040406 seconds
   abc
   time_sleep: 0.7766152747388979 seconds
   abc