How to ~ UI Spy

UI Spy giúp hiển thị các thông tin về điều khiển và thuộc tính của chúng để sử dụng trong kịch bản tự động hóa.

Hình ảnh phần mềm

Hướng dẫn sự dụng nhanh:

Thiết lập:

Chọn hai chế độ như hình dưới:

  • Highlight Rectange: Làm nổi phần tử được chọn trong thanh sơ đồ cây.
  • Hovering Mode: Nhấn giữ phím Ctlr trong khi di chuyển chuột tới phần tử giao diện cần lấy thông tin.

Thuộc tính cần thiết của phần tử để đưa vào kịch bản.

Các thuộc tính của phần tử chúng ta cần quan tâm được liệt kê ở cửa sổ properties được thể hiện như hình dưới:

Để kết nối phần tử, ta quan tâm đến các thuộc tính chính sau:

  • ControlType: kiểu phần tử, thông tin điền vào vị trí xuất hiện thuộc tính control_type trong khối.
  • AutomationId: id phần tử, thông tin điền vào vị trí xuất hiện thuộc tính auto_id trong khối.
  • ClassName: tên class của phần tử, thông tin điền vào vị trí xuất hiện thuộc tính class_name trong khối.
  • Name: kiểu phần tử, thông tin điền vào vị trí xuất hiện thuộc tính name trong khối.